Liy cheng Precision Co., Ltd .

CNC Milling Machine

定位精度 ± 0.001 mm 加工行程 Ø150*150 mm

定位精度 ± 0.001 mm 加工行程 600*400*350 mm

定位精度 ± 0.001 mm 加工行程 420*300*250 mm

定位精度 ± 0.001 mm 加工行程 600*500*280 mm

定位精度 ± 0.003 mm 加工行程 850*700*480 mm

定位精度 ± 0.003 mm 加工行程 600*500*360 mm

定位精度 ± 0.002 mm 加工行程Ø500*350mm

CNC EDM Machine

定位精度 ± 0.005 mm 加工行程 500*500*400 mm

定位精度 ± 0.002 mm 加工行程 350*220*200 mm

定位精度± 0.002 加工行程550*350*400mm

定位精度 ± 0.003 mm 加工行程 400*300*200 mm

定位精度 ± 0.003 mm 加工行程 600*400*300 mm

Measuring Equipment

精度E=1.5 + L/333 μm P=1.6 μm

精度E=0.7 + L/400 μm P=0.45 μm

精度± 0.001 mm

精度± 0.001 mm

精度± 0.00025 mm

精度± 250倍 解析度

Software

Scroll to Top